VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti
Valar Czech Oil. a.s.
se sídlem Dopraváků 749/3, Praha 8 – Dolní Chabry, PSČ 184 00
IČ: 43004211
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 982
adresa pro doručování elektronické pošty: nocc@nocc.cz
(dále též jen „prodávající“)

I. Obecná ustanoven

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.valar.cz (dále též jen „e-shop“), a vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“).
 3. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s OZ považuje za spotřebitele každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

II. Kupní smlouva

 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.
 2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy je prodávajícímu doručena kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněná, potvrzená a odeslaná objednávka (dále jen „objednávka“).
 3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 OZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 4. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.
 5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 6. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

III. Specifikace zboží a cena zboží

 1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.
 2. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.
 3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

IV. Dodací podmínky

 1. Kupující si může zboží vyzvednout v kterékoliv provozovně prodávajícího v České republice nebo bude zboží kupujícímu dodáno na adresu, kterou uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky, přičemž má na výběr jednu z následujících možností: Česká pošta, s. p. - balík na poštu, Česká pošta, s. p. - balík do ruky, PPL CZ s.r.o., dále jen „vybraný přepravce“
 2. Při využití služby dodání zboží vybraným přepravcem bude kupujícímu zboží doručeno do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad.
 3. Náklady na dodání zboží na území České republiky prostřednictvím vybraného přepravce, které je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí: Česká pošta, s. p. - balík na poštu:  122 Kč, Česká pošta, s. p. - balík do ruky: 145 Kč,  PPL CZ s.r.o.:  149 Kč, pokud se nejedná o případ, kdy prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží neúčtuje.
 4. Cena za dodání zboží mimo území České republiky se řídí samostatnou dohodou smluvních stran.
 5. Prodávající nebude kupujícímu účtovat náklady na dodání zboží v případě jeho vyzvednutí v kterékoliv provozovně prodávajícího v České republice.
 6. Při využití služby dodání zboží vybraným přepravcem platí, že kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží, přičemž prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem obvyklým, který odpovídá dohodnutému způsobu dodání.

V. Platební podmínky

 1. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby jedné z těchto variant:
 2. Dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám vybraného přepravce, úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.
 3. Vyzvednutím v kterékoliv provozovně prodávajícího v České republice – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zboží, úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.

VI. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

 1. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vždy převzetím zboží.
 2. Není-li kupující spotřebitelem, platí, že při využití služby dodání zboží vybraným přepravcem odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci, přičemž na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

VII. Nároky z vad zboží

 1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
 2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými právními předpisy, zejména OZ.
 3. Kupující může uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně prodávajícího nebo přímo v sídle prodávajícího.
 4. Ustanovení odstavců 5. až 12 tohoto článku VII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem.
 5. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady.
 6. Ustanovení odst. 5 tohoto článku se v souladu s ustanovením § 2167 OZ nepoužije zejména u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
 7. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí, pokud je zboží skladováno v originálních nepoškozených obalech.
 8. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu.
 9. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

VIII. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

 1. Ustanovení tohoto článku VIII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem.
 2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.
 3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, nepoužité zboží v nepoškozeném obalu, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal.
 5. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. V souladu s příslušným ustanovením OZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních podmínek.

IX. Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy uděluje souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů uvedených v objednávce, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále jen „správce“), tj. společnosti Valar Czech Oil, a.s., se sídlem Dopraváků 749/3, Praha 8 – Dolní Chabry, PSČ 184 00, IČ: 43004211, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jen „zpracovatel“).
 2. Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).
 3. Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Subjekt údajů bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

X. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

 • Valar Czech Oil, a.s.
 • sídlo a doručovací adresa: Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
 • e-mail: nocc@nocc.cz
 • web: www.valar.cz

XI. Řešení spotřebitelských sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.
 3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 05. 2017.
 4. Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.